Konkurs na Wattpad.com

Pisz z We need YA! Znacie serwis wattpad.com, prawda? Na pewno! Rzucamy Wam wyzwanie związane z serią „Żniwiarz” Pauliny Hendel.

Żniwiarz. Pusta noc”, to powieść z gatunku young adult fantasy, która szturmem podbiła serca młodych czytelników. Historia Magdy Wojny będącej żniwiarzem powracającym do życia, aby polować na słowiańskie demony, zjednała sobie rzeszę fanów! Do tej pory poznaliśmy pięć tomów przygód Magdy, jej wujka Feliksa oraz ich przyjaciół, ale na tym nie koniec! „Żniwiarz. Czarny świt” będzie zwieńczeniem cyklu, ale na pewno nie ostatnią książką Pauliny Hendel, która ma zamiar powrócić jeszcze w tym roku z kontynuacją drugiej serii – „Zapomnianej Księgi”. Zanurz się w świecie słowiańskich demonów i stwórz historię, która zawładnie wattpadem! Dołącz do nas! 

Napisz nową opowieść w świecie „Żniwiarza”!

Stwórz swój niepowtarzalny fanfik! 

Macie wyjątkową okazję do stworzenia fan-fiction ze żniwiarskiego uniwersum! Co by było, gdyby Magda Wojna odrodziła się w innym ciele? Na to pytanie musicie znaleźć odpowiedź. Pełny regulamin akcji znajdziecie na dole. Czy są tu jacyś aspirujący pisarze? Czekają na Was super nagrody! Roczna dostawa premier We need YA i książki do zgarnięcia. Taka okazja się nie powtórzy! Puśćcie wodze fantazji!

Akcja specjalna trwa do 31.08.2020!

Ogłoszenie wyników nastąpi 30.09.2020!

Partnerem akcji jest portal lubimyczytać.pl

Sprawdź nasz profil na wattpad.com!

Regulamin konkursu

Piszę z We need YA na wattpad.com”

§1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Piszę z We need YA na wattpad.com” jest zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. Z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Za zadanie konkursowe uznaje się wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu tekstu (minimum 40 000 znaków ze spacjami) odpowiadającego na pytanie: „Co by było, gdyby Magda, bohaterka serii „Żniwiarz” odrodziła się w innym ciele?” i umieszczeniu tekstu w serwisie internetowym www.wattpad.com z oznaczeniami: #piszezweneedya i #żniwiarz.

4. Konkurs „Piszę z We need YA na wattpad.com” trwa od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Instagramie (instagram.com/weneedyabooks/) oraz Facebooku We need YA (facebook.com/WeneedYAbooks/), a zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości i ogłoszony w opublikowanym poście.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.

8. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie We need YA oraz na Facebooku oraz pod adresem:

www.weneedya.pl

www.facebook.com/WeneedYAbooks/

§2. Warunki i przebieg konkursu

1. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie weneedya.pl oraz na Facebooku i Instagramie We need YA.

2. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest:

napisanie tekstu (minimum 40 000 znaków ze spacjami) odpowiadającego na pytanie: „Co by było, gdyby Magda, bohaterka serii „Żniwiarz” odrodziła się w innym ciele?” i umieszczeniu tekstu w serwisie internetowym www.wattpad.com z oznaczeniami: #piszezweneedya i #żniwiarz. Na początku tekstu konkursowego musi znaleźc się informacja:Biorę udział w konkursie Piszę z We need YA na wattpad.com”. Osoba biorąca udział zobowiązuje się poinformować o udziale w Konkursie, wysyłając wiadomość na konkurs@weneedya.pl

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem napisanego tekstu, i zgadza się na publikację jego treści na Facebooku oraz Instagramie We need YA oraz na stronie www.weneedya.pl.

7. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie ocena napisanych tekstów przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny napisanych prac pod kątem:

pomysłowości, jakości tekstu i oryginalności.

8. Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszone do konkursu prace, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru zwycięskiej pracy, której autor będzie nagrodzony zgodnie z § 4 (dalej „Protokół odbioru nagrody głównej i wyróżnień”).

§3. Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień.

2. Nagrodą główną w konkursie są książki wydawnictwa We need YA: I miejsce – 3 wybrane książki We need YA + roczna wysyłka każdej książkowej premiery. II miejsce – 2 wybrane książki We need YA, III miejsce – 1 wybrana książka We need YA.

4. Spośród nadesłanych prac, komisja wybierze 1 zwycięzcę i wyróżni dwie kolejne osoby, które wykażą się pomysłowością, kreatywnością i wysoką jakością napisanego tekstu.

5. Po zakończeniu zadania konkursowego, komisja konkursowa powołana przez Organizatora, ogłosi zwycięzców do dn. 30.09.2020 r.

6. Wyniki zostaną ogłoszone przez Administratora na Facebooku We need YA oraz w wiadomościach mailowych wysłanych do nagrodzonej i dwóch wyróżnionych osób na podane przez nich adresy mailowe.

§4. Protokół odbioru nagrody głównej i wyróżnień

1. W celu przekazania nagrody głównej i wyróżnień, Uczestnik konkursu otrzyma na podany adres mailowy wiadomość z prośbą o podanie adresu do wysyłki nagród.

2. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

3. Nagrody za przyznane wyróżnienia zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie jego danych osobowych na fanpage We need YA w celu ogłoszenia wyników. Dane osobowe, które zostaną użyte to: imię, nazwisko, miasto zamieszkania.

5. Nagrody za przyznane wyróżnienia zostaną przesłane na adresy wskazane przez Uczestników w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia danych adresowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. Dane osobowe

1. Zgłoszenie prac na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma z żądaniem na adres: Wydawnictwo Poznańskie, ulica Fredry 8, 61-701 Poznań.

6. W momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest: 1) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu; 2) wyrazić zgodę na publikację pracy konkursowej na stronach internetowych Organizatora, 3) wyrazić zgodę na publikację danych o wynikach konkursu.

§ 6. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych.

1. Jeśli Zgłoszenie stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Uczestnik oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, posiada do niego nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

2. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na okres 5 lat, na wykorzystywanie pracy konkursowej w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami w całości lub w części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną.

b. Rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie.

c. Udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet.

d. Wykorzystywanie w działaniach marketingowych Zleceniodawcy, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy.

e. Wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem Zgłoszenia lub jego części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–d powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Utworu lub jego części.

6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego nagrodzone Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.

8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za udzielenie licencji do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

9. Teksty uczestników mogą być wykorzystywane we fragmentach na potrzeby promocji akcji konkursowej.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratorów danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

2. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram, Facebook, YouTube, Wattpad ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram, Facebook, YouTube, Wattpad. Uczestnik zwalnia Instagram, Facebook, YouTube, Wattpad z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§8. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Wydawnictwo Poznańskie Sp. Z o.o., ul. Fredry 8, 61-701 Poznań.

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

30.05.2020 r. Poznań